20 Temmuz 2017 Perşembe

İş kazasına uğrayan sigortalılar için düzenlenen ek aphb’de faydalanılan asgari ücret desteği

İş kazasına uğrayan sigortalılar için düzenlenen ek aphb'de faydalanılan asgari ücret desteği

İş kazasına uğrayan sigortalılar asgari ücret desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : 87838906/309-8.925.159                                                                    Tarih: 14/07/2017
Konu : İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB'de Faydalanılan Asgari Ücret Desteği

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, iş kazası raporlarında, iş kazasının geçirildiği gün için sigortalısını Kuruma bildirmemiş olan işverenlerden, günlü ve kazançlı aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinin önerilmesi üzerine işverenlerden ek aylık prim ve hizmet belgesi istenilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasında, "sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur." hükmü yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında;

Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç)Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alman yazı örneği,

Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formunun (Ek-10) ekinde Kuruma verileceği veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderileceği,

Öngörülmektedir.

2016/4 sayılı Genelge'nin 2.3.3 "2016 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması" 2017/9 sayılı Genelge'nin 1.3.3 "2017 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması" başlıklı bölümlerinde, sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yazılardan anlaşılması halinde, asgari ücret desteğinden yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarların gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacağı açıklanmıştır.

Anılan Genelgelerde belirtilen kayıt dişilik çalıştırılan sigortalıların gün veya kazançlarının eksik veya hiç bildirilmemiş olmasıdır. İş kazasına uğranılması sonucunda kazaya uğranılan gün için istirahatli olunmasına ve çalışılmadığına ilişkin eksik gün nedeni resmi belgelerle kanıtlanmasına rağmen iş kazasından dolayı raporlu olan sigortalının, iş kazası geçirildiği gün çalıştığına karar verilmesi neticesinde, raporlu olunan gün, eksik gün olarak ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla kayıt dişilik, sigortalı adına yapılan bildirimin, raporlu olunan gün hariç tam yapılmış olmasına ve eksikliğin nedeninin de resmi belge ile kanıtlanmasına rağmen müfettiş tarafından raporlu olunan güne ilişkin ek belge istenilmesinin önerilmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu itibarla, iş kazasına uğranılan andan/tarihten/günden önce işverenlerce sosyal sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması koşuluyla, iş kazasına uğranılan gün için bilahare verilen günlü ve kazançlı aylık prim ve hizmet belgelerine istinaden işverenlerin kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının kabul edilmemesi, dolayısıyla işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteğinin durdurulmaması ve yararlanmış oldukları asgari ücret destek tutarlarının geri alınmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 
AVG logosu

Bu e-posta, AVG virüslerden koruma yazılımıyla virüslere karşı kontrol edildi.
www.avg.com


12 Temmuz 2017 Çarşamba

İşçi çıkartırken SGK bildirimine dikkat

İşçi çıkartırken SGK bildirimine dikkatİşverenlerin çalıştırdıkları işçiler ile olan iş sözleşmesini sona erdirirken İş Kanunu gereğince dikkat etmeleri gereken birçok husus bulunuyor. Ancak işverenlerin yükümlülükleri sadece İş Kanunu'nda yer almıyor. Bunun yanı sıra 5510 sayılı Kanun'da da işverenin işçi çıkartırken yapması gereken bildirime ilişkin hükümler söz konusu.

On gün içinde bildirim şart


5510 sayılı Kanuna göre işçilerin sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona eriyor ve sigortalılığı bu şekilde sona erenlerin işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigortalı işten 
ayrılış bildirgesi ile e-sigorta yoluyla bildirilmesi gerekiyor. 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılıyor.
5604 sayılı Kanun gereğince her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmakta olup, son günü mali tatile rastlayan süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Bu itibarla, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin mali tatili izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde verilmesi halinde bildirge yasal süresinde verilmiş 
sayılıyor.

Bildirge hatasız olmalı


Sigortalının işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi, prime esas kazanç ve gün sayısı ile işten ayrılış nedeni bilgileri Kurumca sigortalının işten ayrıldığı tarihin tespiti ve ay içinde işten ayrılan sigortalının aylığının hesaplanması ile İŞKUR tarafından işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında doğrudan kullanıldığından bu bilgilerin hatasız ve noksansız doldurulması çok önemli. Nitekim sigortalıya hak etmediği halde aylık ve işsizlik ödeneği ödenmesi halinde yersiz ödemeye sebep olan işveren bu durumdan sorumlu tutuluyor.

İşten ayrılış bildirgesinde "sigortalının işten ayrılış nedeni (kodu)" alanına hizmet akdi sona eren sigortalının Kanun, 4857 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesine uygun işten ayrılış nedeni işaretlenmesi gerekiyor.

Ayrıca malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılan sigortalılar ile çalışmakta iken ölen sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri on günlük süre beklenmeden verilmesi gerekiyor.

Para cezası var

İşveren tarafından işten ayrılış bildirgesi Kurumca belirlenen şekilde veya süresinde verilmezse idari para cezası ödenmesi söz konusu.

Buna göre, sigortalı işten ayrılış bildirgesini Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenler hakkında bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Kanunda yer alan bu düzenleme gereğince 2017 yılında her bir sigortalı için tahakkuk edecek idari para cezası tutarı 1.777,50 / 10 = 177,75 TL olup, idari para cezası, bir takvim ayında;

  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü işyerleri için 1.777,50 x 12 = 21.330 TL'yi,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işyerleri için 1.777,50 x 6 = 10.665 TL'yi,
  • Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler için ise 1.777,50 x 3 = 5.332,5 TL'yi geçmeyecektir.


Bununla birlikte, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecek, ancak söz konusu bildirgenin geç verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.
AVG logosu

Bu e-posta, AVG virüslerden koruma yazılımıyla virüslere karşı kontrol edildi.
www.avg.com